วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายกองเอก ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี รวมทั้งได้ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เกษียณอายุราชการ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตให้กับ นายกองเอก ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการและอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่เกษียณอายุราชการ

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1